Сделать домашней|Добавить в избранное
 

Кафедра хімії
Миколаївського національного університету
ім.В.О.Сухомлинського

 
» Наукова робота

Наукова робота

Звіт з наукової работи за 2017 рік

науково-методичні праці викладачів біологічного факультету за 2017 рік

план науково-дослідної роботи викладачі біологічного факультету на 2018 рік

Звіт про проведення І туру Всеукраїнської олімпіади з біології та екології

Наукові розробки науково-педагогічних працівників біологічного факультету впроваджені у навчально виховний процес у 2017 р. 

XVI науково-практична конференція "Молода наукова горомада природознавців Миколаївщини"

Програма XVI науково-практичної конференції "Молода наукова горомада природознавців Миколаївщини"

Звіт науково-педагогічних працівників біологічного факультету за І півріччя 2018 року

 

 

Науково-дослідна робота

 

Одним з основних напрямів діяльності факультету є організація  та проведення наукових досліджень. Серед основних завдань науково-дослідної роботи – розвиток фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень з пріоритетних  напрямів сучасної науки. 

 

У межах пріоритетних тематичних напрямів на біологічному факультеті успішно виконуються п’ять науково-дослідних робіт, з яких дві фундаментальні та три прикладні:

"Особливості метаболічних процесів при комплексному впливі екологічних чинників" (науковий керівник - к.біол.н, в.о. доцента О.М. Ларичева);

"Порівняльна морфологія пазух твердої оболони головного мозку хребетних" (науковий керівник - д.мед.н, професор В.С. Черно) Реєстраційний номер 0115U000176; 

"Інвентаризація фауни, екологічний моніторинг фонових та рідкісних видів та фауністичних угруповань безхребетних та хребетних тварин на території Національного природного парку «Білобережжя Святослава» в межах Березанського району (оз. Солонець-Тузли)" (науковий керівник - начальник відділу науки НПП «Білобережжя Святослава» В.Д. Чаус) Реєстраційний номер 0116U007263;

"Еколого-моніторингові дослідження  лиманів межиріччя Тилігулу-Дніпра та їх екосистем" (науковий керівник - д.біол.н., професор І.В. Наконечний) Реєстраційний номер 0407U0032114;

"Взаємодія наночастинок срібла з біологічними об'єктами" (науковий керівник - к.хім.н, доцент Г.М. Ющишина) Реєстраційний номер 0116U006386.

 

Наукова робота викладачів та  студентів  біологічного факультету здійснюється на базі науково-дослідних лабораторій, які мають потрібні комплекси  обладнання, придатного для повноцінного виконання наукових досліджень на основі загальних польових та лабораторних методик.  

 

Науково-дослідна морфологічна лабораторія

Науково-дослідна морфологічна лабораторіяНауково-дослідна морфологічна лабораторія

 

Вид роботи, назва: порівняльна морфологія пазух твердої оболони головного мозку хребетних.

Керівник роботи: доктор медичних наук, проф. Черно В.С.

Зміст роботи: встановлено кореляційну залежність між показниками розмірів черепу та розмірами пазух твердої оболони склепіння та основи черепу. Отримано математичну модель просторової організації, яка дозволить створити 3-D моделі пазух твердої оболони головного мозку.

 

Форма роботи: експеримент, анатомічне препарування, виготовлення парафінових епоксидних зрізів, їх фарбування, мікрофотозйомка, морфометрія отриманих препаратів.

Результати роботи: встановлена структурна організація дорзальної стрілової пазухи твердої мозкової оболони у собак на мікроскопічному рівні; виявлені структурно- цитогістологічні особливості поперечних, сигмоподібних та потиличних пазух собак; надана морфологічна характеристика організації шийного венозного сплетення собак; встановлено кореляційну залежність між показниками розмірів черепу та розмірами пазух твердої оболони склепіння та основи черепу у собак.

 

Навчально-наукова лабораторія органічної та біоорганічної хімії

Навчально-наукова лабораторія органічної та біоорганічної хіміїНавчально-наукова лабораторія органічної та біоорганічної хімії

Керівник роботи- к.т.н., доцент Пасічник М.В.

Форми роботи: навчальні заняття, консультації, практика.

Зміст роботи: проведення навчальних занять з органічної хімії, біоорганічної хімії, біохімії, хімічної технології, хімії ВМС, неорганічного і органічного синтезу; проведення аудиторних занять з лабораторно-хімічної практики; проведення занять гуртків; проведення консультацій з предметів, з виконання кваліфікаційних робіт; проведення олімпіад з хімії; виконання лабораторних досліджень за тематикою  курсових, дипломних та магістерських робіт; предметні консультації для школярів-учасників всеукраїнських олімпіад; підготовка студентів до участі в наукових конференціях, конкурсах наукових робіт та проектів, олімпіадах; виконання робіт по науковій темі та індивідуальних темах викладачів (Пасічник М.В., Цвях О.О.). проведе

 

 

 

 

Навчально-наукова лабораторія "Зоологія безхребетних/біологія індивідуального розвитку"

Лабораторія зоологіїЛабораторія зоології

Вид роботи, назва: 1. Інвентаризація фауни, екологічний моніторинг фонових та рідкісних видів та фауністичних угруповань безхребетних та хребетних тварин на території Національного природного парку «Білобережжя Святослава» в межах Березанського району (оз. Солонець-Тузли), виявлення морфологічних особливостей окремих видів на означеній території. 2. Морфологія та біологія наземних молюсків Північного Причорномор’я.

Керівник роботи: доцент, кандидат біологічних наук, Вичалковська Наталя Валентинівна.

Зміст роботи: 1. Визначення видів тварин, виявлених на досліджений території за морфологічними ознаками, морфометрічні дослідження фонових видів молюсків, складання систематичних списків визначених видів тварин. (Державний реєстраційний номер 0114U005341) 1. Дослідження морфології та біології наземних молюсків Північного Причорномор’я Brephulopsis cylindrica.

Форма роботи: Визначення виявлених видів безхребетних з використанням мікроскопії. Виявлення та аналіз пластичних та меристичних характеристик досліджених тварин шляхом вимірювання зовнішніх та внутрішніх елементів тіла, розтину м’якого тіла молюсків, вимірювань раковини та елементів статевого апарату молюсків з використанням окуляр-мікрометра, статистичний аналіз отриманих результатів з використанням програми PASWStatistics 17.

Результати роботи:

1. Визначені нові види класу Insecta, які представлені на досліджуваній території: 16 видів ряду Lepidoptera, 32 види ряду Coleoptera, 7 родин ряду Diptera.

2. Виявлено щільні оселення Gryllotalpasp. поблизу берегової лінії озера Солонець-Тузли, зафіксовано факт використання їх у якості їжі Nyctereutesprocyonoides (вид виявлений вперше на досліджуваній території).

3. Зафіксовано ризик порушення біологічної рівноваги акваторії озера в наслідок потрапляння стічних вод.

4. Складено систематичний список виявлених видів птахів, ссавців, комах, молюсків дослідженої прилеглої до оз. Солонець-Тузли території.

Наукова новизна та  значимість отриманих наукових результатів.

Всі отримані результати НДР є оригінальними. Вперше цілеспрямовано вивчається фауна прилеглої території озера Солонець-Тузли. Значимість отриманих результатів полягає у можливості їх використання для оцінки біоресурсів регіону, у знаходженні шляхів їх збереження, оцінці ризиків, пов’язаних із антропогенним впливом. Особливо цінним є залучення студентської молоді до виконання потрібної роботи, запланованої Мінприроди та НАН України.

 

 

Навчально-наукова лабораторія мікробіології

Лабораторія мікробіологіїЛабораторія мікробіології

 

Кабінет анатомії

Кабінет анатоміїКабінет анатомії

 

Кабінет анатомії

Кабінет анатоміїКабінет анатомії

 

Кабінет фізіології людини та тварин

Кабінет фізіології людини та тваринКабінет фізіології людини та тварин

 

Лабораторія цитології та гістології

Лабораторія цитологіїЛабораторія цитології

 

 Науково-дослідна лабораторія клінічної діагностики

Вид роботи, назва: Експериментально-дослідна робота виконувалася за темою «Вплив біологічно активних речовин  епіфізу на морфофункціональний стан вісцеральних систем організму тварин».

Керівник роботи: доцент, кандидат біологічних наук Чеботар Лариса Дмитрівна

Зміст роботи: вивчення морфофункціональної активності епіфізу в умовах стресових навантажень; дослідження впливу БАР епіфізу на прооксидантно-антиоксидантний баланс вісцеральних систем організму тварин; вплив надлишку та нестачі мелатоніну на морфологічний стан тканин тонкої кишки щурів.

Форма роботи: експериментальна, біохімічний, фізіологічний експеримент.

Результати роботи: 

Вид роботи, назва: експериментальна робота «Вплив аміаку на морфо-функціональний стан органів і систем організму щурів»

Керівник роботи: доцент, к. б. н.  Чеботар Лариса Дмитрівна

Зміст роботи: вивчення впливу внутрішньошлункового введення 2,5% розчину аміаку на морфофункціональний стан шлунку, дванадцятипалої кишки, печінки, підшлункової залози, легень, серця і нирок у щурів через 3 і 12 годин.

Форма роботи: експериментальна.

Результати роботи: визначено, що вплив аміаку призводить до дисбалансу в прооксидантно-антиоксидантній системі печінки та шлунку щурів, спрямованість якого залежить від строку введення аміаку. 6-ти годинний вплив виявив значні ознаки посилення процесів пероксидації, які виражалися у підвищенні вмісту ТБК-активних сполук після інкубації на тлі ослаблення антиоксидантного захисту, що виявилося в підвищенні активності СОД. Вплив аміаку через 24 години після введення сприяв підвищенню вмісту ТБК-активних сполук після 1,5 годинної інкубації. Така активація ПОЛ в печінці призводить до пригнічення функціонування антиоксидантного захисту. Вплив аміаку через 24 години після введення призводив до виражених змін прооксидантно-антиоксидантного статуса, які характеризувалися підвищенням в 5,5 рази  вмісту вторинних продуктів на тлі зниження активності ферментів антиоксидантного захисту.

 Науково-дослідна лабораторія екології та моніторінгу навколишнього середовища

Вид роботи, назва: Експериментально-дослідна робота виконувалася за темою «Еколого-моніторингові дослідження лиманів межиріччя Тилігулу-Дніпра та їх екосистем»

Керівник роботи: професор кафедри біології та екології Наконечний І.В.

Зміст роботи: узагальнення результатів відбору проб та статистична обробка даних; виділення та картографування меж прісноводної, солонуватоводної та солоноводної зон Тилігульського лиману; аналіз перспектив та прогноз щодо подальшого існування лиману.

Форма роботи: екологічні та статистичні дослідження

Результати роботи: вперше була виконана розробка еколого-раціонального технічно-гідрологічного проекту, який побудований на основі палеоекологічних уявлень та сучасного досвіду проведення гідротехнічних робіт. Узагальнені палеоекологічні матеріали однозначно вказують на глобально-циклічний характер явищ, які визначають сучасний стан причорноморських лиманів. З метою деталізації сезонних і глибинних показників солоності в межах Тилігульського лиману були проведені серії контролів проб води з різних глибин верхньої, середньої та низинної частин водойми. Для порівняння були використанні дані Одеського порту щодо обліку солоності морської води за аналогічний період. Отримані попередні результати щомісячного контролю рівня мінералізації води на різних ділянках лиману, а також в прибережній частині моря, не мають системного характеру, формуючи по суті випадковий зріз показників з інтервалом у один місяць.

 

Навчально-наукова лабораторія ботаніки та мікології

Керівник роботи- к.б.н., доцент Корольова О.В.

Форми роботи: навчальні заняття, консультації, камеральна обробка гербарного матеріалу.

Зміст роботи: проведення навчальних занять ботаніки, мікології, екології водоростей та грибів, прикладної ботаніки; проведення аудиторних занять з навчально-польової практики з ботаніки; проведення занять ботанічного гуртка; проведення олімпіад з ботаніки; виконання лабораторних досліджень за тематикою курсових, дипломних та магістерських робіт, а також конкурсних студентських робіт з ботаніки; проведення консультацій з предметів, з виконання курсових робіт, кваліфікаційних робіт спеціаліста і магістра; робота з учнями-слухачами МАН; предметні консультації для школярів-учасників всеукраїнських олімпіад; підготовка студентів до участі в наукових конференціях, конкурсах наукових робіт та проектів, олімпіадах; виконання робіт по науковій темі „Сучасний стан і прикладне значення фіто- та мікорізноманіття урбанізованих біотопів Миколаївської області” (номер держреєстрації 0112U002946) та індивідуальних темах викладачів (Комісар О.С., Корольова О.В.); проведення занять підготовчих курсів абітурієнтів з біології.

 

Навчально-наукова лабораторія фізіології та екології рослин

Керівник - к.б.н., доцент Корольова О.В.

Форми роботи: навчальні заняття, консультації, камеральна обробка гербарного матеріалу.

Зміст роботи: проведення навчальних занять фізіології рослин, фізіології та біохімії рослин, екології рослин, інтродукції та акліматизації рослин; проведення аудиторних занять з польової практики з фізіології рослин, екології; виконання лабораторних досліджень за тематикою  курсових, дипломних та магістерських робіт; проведення консультацій з  предметів, з виконання кваліфікаційних робіт. консультативна робота із учнями-слухачами МАН; підготовка студентів до участі в наукових конференціях, конкурсах наукових робіт та проектів, олімпіадах; виконання робіт по науковій темі кафедри та індивідуальних темах викладачів (Дмитрук Ю.Г.).

 

Наукові конференції

 

У 2017 році з ініціативи ради молодих вчених  з метою апробації та оприлюднення результатів студентських наукових досліджень на факультеті проведено дві науково-практичні конференції: «К. Лінней: фундаментальні і прикладні питання біології» присвячена 310 річниці з дня народження Карла Ліннея для студентів, аспірантів та молодих вчених (20-25 листопада, 2017 р.), «Молода наукова громада природознавців Миколаївщини» (18 квітня 2017 р.), в яких взяли участь понад 100 студентів та видано збірники тез конференцій. Зокрема, цього року студентами факультету опубліковано 19 статей та 62 тез доповідей.

 

02-03листопада2017 року на базі кафедри лабораторної діагностики біологічного факультету Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Морфологія людини та тварин» (присвячена 70-ій річниці з дня народження професора О. І. Цебржинського).

У роботі конференції взяли участь понад 60 учасників, зокрема 15 учасників з інших міст представляли наступні вищі навчальні заклади:

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці; Харківський національний медичний університет,м. Харків;ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро; Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів; Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль; Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вiнниця; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» м. Полтава; Харьковский національный университет имени В. Н. Каразина, г. Харьков; Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький;Одеський національний медичний університет МОЗ України, Одеса; Державний заклад «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне.

Робота конференції проводилась за наступними напрямами:

1. Функціональна морфологія органів і систем людини та тварин;

2. Сучасні морфологічні методи дослідження;

3. Актуальні питання формування та становлення організму в онтогенетичному та філогенетичному аспектах;

4. Екологічна морфологія;

5. Проблеми викладання морфологічних дисциплін.

Учасники конференції прийняли резолюцію з рекомендаціями і побажаннями проводити такі конференції щорічно.

Конференція розпочалася 02 листопада 2017 р. о 13:00. З вітальним словом виступив доктор медичних наук, в.о. професора, відмінника освіти України, завідувача кафедри лабораторної діагностики Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Валерія Степановича Черно.

В пленарному засіданні взяли участь: Чеботар Лариса Дмитрівна, кандидат біологічних наук, доцент, декан біологічного факультету Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського з доповіддю на тему «Пам'яті Вчителя – доктора біологічних наук, професора Олега Ігоровича Цебржинського – видатного біолога, керівника і людини»; Цебржинский Борис Олегович, кандидат біологічних наук з доповіддю на тему «Спогади про Олега Ігоровича Цебржинського»; Костенко Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патофізіології ДВНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» з доповіддю:  «В пам'ять про вчителя»; Зюзін Віктор Олексійович, доктор медичних наук, професор кафедри лабораторної діагностики Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського з доповіддю на тему «Олег Ігорович Цебржинський - талановитий науковець, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології».

Програма конференції була змістовною, цікавою, доповіді викликали жваву дискусію та обговорення.

Для учасників конференції з інших міст були проведені змістовні екскурсії історичною частиною Миколаєва та екскурсія до краєзнавчого музею;

Учасники конференції прийняли резолюцію з рекомендаціями і побажаннями проводити таку конференцію раз на три роки.

 

Збірник тез і програма конференції

 

 

 

Наукові видання

 

Важливим показником результативної діяльності є наукові публікації. Щорічно зростає кількість статей і тез доповідей, що публікуються співробітниками факультету. 

На факультеті випускається збірник наукових праць. Науковий вісник МНУ ім.В.О.Сухомлинського, серія «Біологічні науки».

№1(6)

№2(7)    титулка 2(7)

 

скачать сборникскачать сборник  скачать сборник скачать сборник

 

Результати науково-дослідної роботи студентів друкуються у збірнику тез доповідей регіональної підсумкової студентської науково-практичної конференції.

 

 

Науково-дослідна робота студентів

 

На біологічному факультеті функціонує рада молодих вчених (голова к.тех.н., в.о. доцента Пасічник М.В.), яка координує роботу наукового товариства студентів (голова – Юсковець В.А., студентка 420 групи), аспірантів, докторантів та молодих вчених. Студентське наукове товариство є ініціатором проведення щорічних круглих столів, фотоконкурсів, олімпіад з біології, екології, хімії та інших заходів наукового характеру.

 

Для залучення до наукової роботи студентів вже з молодших курсів щорічно у вересні-жовтні проводиться презентація наукового товариства студентів (НТС) та ради молодих науковців біологічного факультету, презентація напрямів та результатів роботи функціонуючих предметних гуртків, які є однією з основних форм наукової роботи студентів. Так, протягом 2017 року 80 студентів були залучені до науково-дослідної роботи у п'яти предметних гуртках з наступних дисциплін: «Анатомія людини», «Цитологія та гістологія, «Фізіологія людини та тварин», «Ботаніка», «Екологія». Більшість студентів старших курсів залучаються до наукових досліджень кафедр шляхом виконання курсових і кваліфікаційних робіт магістра в межах науково-дослідних кафедральних тем. Щорічно студенти приймають участь у наукових студентських конференціях, що проходять на як базі біологічного факультету, так і в регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених. В 2017 р. магістранти Сорокін А.А., Кишкарьова В.В., Мельник М.М. брали участь у Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Актуальні проблеми сучасної хімії». Студенти 420 групи Назарчук Катерина Сергіївна та Юсковець Вікторія Андріївна приймали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Загальна екологія» для студентів екологічних та неекологічних спеціальностей, яка відбулася на базі Національного університету біоресурсів та природокористування (Київ, 25-27 квітня 2017 р.) Студентка 510 групи Бень Галина Сергіївна приймала участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з екології, який був проведений на базі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Тема студентської наукової роботи «Екологічна оцінка вмісту важких металів Taraxacum officinale L.).(Полтава,  19 березня 2017 р.) Дев'ять студентів (420 гр) брали участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з біології, що була проведена на базі Миколаївського національного аграрного університету (3-5 квітня 2017 року). Всі студенти були нагороджені грамотами за найкращі знання та активну участь.

У 2015 році дипломами ІІІ ступеня Академії наук вищої освіти та Міністерства освіти і науки України нагороджена студентка 430 групи Алексашина І.В. за перемогу у Всеукраїнській студентській олімпіаді з біології.

  

За кращі знання з дисципліни "Зоологія" у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади грамотою нагороджена студентка 430 групи Алексашина І.В.

Дипломом нагороджується студентка 430 групи Алексашина І.В. у номінації "За високі показники, виявлені при виконанні комп'ютерних тестових завдань у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з біології, яка проходила на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Грамотою нагороджена студентка 220 групи Сусоєва І.В. за кращі практичні навички з ботаніки у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, яка проходила на базі Миколаївського національного аграрного університету.

У 2015 році студенти факультету приймали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт біологічних наук, який проводився на базі Чернівецького національного університету. За активну участь були нагороджені дипломами. За наукращу доповідь на пленарному засіданні Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін" студенти були нагороджені грамотами. 

 

 

 

На факультеті розроблено основні напрямки роботи щодо підтримки студентської молоді, створення належних умов для її навчання:

  • Підтримка й розвиток талановитої студентської молоді;
  • Створено наукові гуртки, клуби за інтересами, творчі об'єднання;
  • Організовуються й проводяться різноманітні заходи, які спрямовані на актуалізацію творчого потенціалу молоді;
  • Координується діяльність структур факультету, викладацький й студентський актив, надається науково - консультативна, практична допомога з проблеми гуманізації освітньо-виховного процесу.

В рамках Всесвітнього дня науки на факультеті проводяться у листопаді місяці тижні науки : «Пастеровські читання (2012) », «Ломоносовські читання (2011) », «Вернадські читання (2013р.) ». Регіональні наукові проекти та досягнення студентів щорічно обговорюються на Регіональній підсумковій науково – практичній конференції «Молода наукова громада природознавців Миколаївщини».

Особлива увага звернена на індивідуальний підхід та розкриття особистості студента. Тому сьогодні створенні й розвиваються наукові й творчі студентські об'єднання на факультеті, «Творчий літературний клуб» « Homo creativus» (http://vk.com/club51310565) , телебачення «Anima TV» (http://vk.com/tv_anima).

 

Студентські наукові гуртки

 

1. Ботанічний гурток Керівники ботанічного гуртка – О.В. Корольова, О.С. Комісар

Ботанічний гуртокБотанічний гуртокБотанічний гуртокБотанічний гурток
2. Науковий гурток «Анатомія, гістологія, ембріологя, топографічна анатомія» Керівник д.м.н. В.С. Черно

Науковий гурток "Анатомія, гістологія, ембріологя, топографічна анатомія"Науковий гурток "Анатомія, гістологія, ембріологя, топографічна анатомія"Науковий гурток "Анатомія, гістологія, ембріологя, топографічна анатомія"Науковий гурток "Анатомія, гістологія, ембріологя, топографічна анатомія"
3. Зоологічний гурток Керівник к.б.н. Вичалковська Н.В.

Зоологічний гуртокЗоологічний гуртокЗоологічний гуртокЗоологічний гурток
4. Гурток «Фізіологія людини та тварин» Керівники: д.м.н. Авраменко А.О., к.б.н. Чеботар Л.Д.

Гурток "Фізіологія людини та тварин"Гурток "Фізіологія людини та тварин"[thumb=right|Гурток "Фізіологія людини та тварин"]http://bio.mdu.edu.ua/uploads/posts/2015-01/1421889850_fizgurt2.jpg[/th

5. Науковий гурток «Біохімія» Керівник к.біол.н, в.о.доцента Цвях О.О.

Науковий гурток "Біохімія"Науковий гурток "Біохімія"Науковий гурток "Біохімія"Науковий гурток "Біохімія"

 

 

 

Основними здобутками наукової діяльності студентів є призові місця у всеукраїнських наукових конкурсах, олімпіадах, наукові публікації студентів та керівників із студентами, участь у наукових конференціях та науково-практичних семінарах.

 

 

Страница 1 из 2 | Следующая страница